WIEŚ:

MIEJSCE, DOŚWIADCZENIE, OPOWIEŚĆ.

SPOJRZENIA TRANSDYSCYPLINARNE.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Kraków, 8-9 maja 2015 r.

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, absolwentów studiów wyższych oraz studentów do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej, pt. Wieś: miejsce, doświadczenie, opowieść. Spojrzenia transdyscyplinarne, która odbędzie się w dniach 8-9 maja w Krakowie. Konferencja jest organizowana przez Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury, działające przy Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przedmiotem konferencji będzie współczesna wieś polska – jej przemiany, specyfika oraz różne sposoby reprezentacji. Temat wsi, który ma już swoją obszerną bibliografię,  zyskuje obecnie nowe odsłony i (re)interpretacje zarówno w różnych dziedzinach sztuki, jak i tekstach krytycznych. Wydaje się on zatem domagać pogłębionej analizy naukowej, refleksji nad jego różnorodnymi aspektami, a także wypracowania nowych metod i pojęć do jego opisu.

Pragniemy, aby pretekstem do takiego spojrzenia na wieś była nasza konferencja. Jej celem będzie również demistyfikacja utrwalonego i stereotypowego obrazu wsi oraz pokazanie wsi w jej różnorodności i złożoności. Dlatego też chcielibyśmy zaproponować wielokierunkowe rozważania nad problemami z wsią, które zaangażują różne perspektywy, np. socjologiczną, antropologiczną, etnologiczną, socjolingwistyczną, polityczno-społeczną, historyczną. Interesują nas ponadto interpretacje wsi w świetle dyskursów nowej humanistyki, m. in. zwrotu topograficznego, geopoetyki, nowego regionalizmu, kategorii krajobrazu i miejsca, relacji centro-peryferyjnych, postkolonializmu, ekokrytyki, animal studies, zwrotu afektywnego, a także reprezentacje wsi w literaturze, filmie, teatrze, sztukach wizualnych czy kulturze popularnej. Proponowana przez nas refleksja o wsi koncentruje się przede wszystkim na perspektywie współczesnej, tj. XX- i XXI-wiecznej, zachęcamy jednak do sięgania również po dawne przedstawienia wsi.

 Główne obszary zainteresowań:
Przemiany współczesnej wsi – wieś wobec doświadczeń historycznych oraz procesów polityczno-społecznych
Wieś a kształtowanie się polskiej tożsamości kulturowej
Granice wsi – centrum a peryferie
Wieś – miejsce, nie-miejsce, miejsce autobiograficzne
Kultura wsi – język, opowieść, ludowość a wpływy innych kultur; kuchnia
Kultura wiejska a kultura szlachecka
Mitologia wsi
Pamięć (o) wsi
Antropologia wsi
Chłop jako polski Murzyn
Religijność chłopska
Wspólnota wiejska wobec inności i obcości
Chłop wobec świata zwierząt i rzeczy
Wieś w kontekście gender studies
Reprezentacje wsi: literackie, filmowe, dokumentalne, serialowe, teatralne, plastyczne i audiowizualne i in.
Wyobrażenia i stereotypy o wsi w kulturze i języku
Współczesne obrazy wsi w mediach
Wieś w badaniach etnograficznych, skansenach i muzeach etnograficznych
Popkultura wsi
Wiejska kontrkultura – ludowa estetyka w designie, modzie, muzyce, performatyce itd.

Proponowana lista zagadnień nie wyczerpuje problematyki konferencji, dlatego zachęcamy także do nadsyłania zgłoszeń nie mieszczących się w jej obrębie.

Zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy z abstraktem referatu o objętości ok. 1800 znaków) prosimy nadsyłać do 8 marca 2015 r. na adres uj.knalik@gmail.com. Na ten adres można również kierować wszelkie pytania bądź wątpliwości związane z konferencją.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów spośród zgłoszonych propozycji.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł.

Planujemy wydanie najlepszych referatów w monografii pokonferencyjnej lub w czasopiśmie naukowym.

Formularz zgłoszeniowy

Advertisements